6. Benaderingswijze en bejegening tijdens de mondzorg

1 Mondzorg bij cliënten met een grote of volledige zorgafhankelijkheid is van extra belang. We gaan ook bij de mondzorg, zoals bij de algehele zorg, uit van de wensen en beleving van de cliënt, met als doel stabilisatie, het omgaan met beperkingen waarvoor geen herstel mogelijk is, en het maximaal gebruiken van restcapaciteit. De mond kan zelfs bij ernstig beperkte cliënten nog functioneren.

2
Een goede mondgezondheid bij cliënten is ook voor verzorgenden van groot belang omdat een gezonde mond veel eenvoudiger te verzorgen is dan een ontstoken en pijnlijke mond.

 

3 Juist bij de mondverzorging is het essentieel goed contact te maken met cliënt en dit contact te behouden. Er is vaak weerstand bij het poetsen. Rust en contact maken met cliënt is een voorwaarde om tot een, voor beide partijen, goed resultaat te komen.

4
De instellingen waar deze cursus gegeven wordt, zijn er zich van bewust dat mondzorg erg belangrijk is en hechten er daarom belang aan dat verzorgenden en verpleegkundigen de tijd nemen en krijgen voor een zo goed mogelijke mondverzorging bij cliënten.

5
De tandarts speelt een belangrijke rol binnen de multidisciplinaire aanpak.
De verzorgenden hebben als taak de zelfzorg te controleren, problemen te signaleren en waar nodig de tandarts in te schakelen.

6
De mondverzorging is geen standaard handeling maar vereist een individuele aanpak. Naast het gebruik van de algemene mondverzorgingskaarten, zal het mondverzorgingsplan vaak aan de individuele cliënt moeten worden aangepast.

7 De eisen mondzorg zoals omschreven binnen de richtlijnen zijn juist bij de kwetsbare en zorgafhankelijke cliënten van groot belang d.w.z.:

7a Binnen 24 uur na opname moet geïnventariseerd zijn wat de mate van zelfzorg is.
7b Binnen 14 dagen na opname moet er een mondverzorgingsplan aanwezig zijn.

7c Binnen zes weken na opname moet de tandarts een mondzorgplan gemaakt hebben, aansluitend aan en deel uitmakend van het zorgplan.

8
Bij wilsonbekwame cliënten wordt overlegd met de contactpersoon om de mate van mondzorg en functioneren van de mond af te stemmen overeenkomstig de wensen van cliënt. Het is de verantwoordelijkheid van de instelling de naasten te informeren over de risico’s en de voor- en nadelen van te maken keuzes. Informatie en toestemming zijn de basiselementen van patiëntgerichtheid en patiëntvriendelijkheid.

In het algemeen kan gesteld worden dat, vanwege het belang van een gezonde mond, mondverzorging altijd geleverd moet worden. Uitzonderingen kunnen zijn; een beperkte levensverwachting, extreme angst of een dermate grote afweer bij de cliënt dat er niet verzorgd kan worden zonder dwang. Bij dergelijke uitzondering zal nauwkeurig moeten worden vastgelegd waarom er is afgeweken van de taken waarvoor men de verantwoordelijkheid heeft gekregen.

scheme-systematische-mondverzorging

 

 

 

 

 

 

 

 

clienten-in-vegetatieve-toestand

 

 

We zijn aan het einde gekomen van het theoretische gedeelte van de e-learning. In het volgende document kun je alle informatie nog eens nalezen, voordat je de toets gaat doen.

 

mondverzorging-pdl

error: Content is protected !!